mum projektbyggarna miljöpolicy och miljömålMum projektbyggarna genomför projekt med miljöklassning såsom Miljöbyggnad
och Green Building.
Företaget har miljöledningssystem motsvarande
SS-EN ISO 14001:2004.

 

Miljöpolicy
”Vi skall i vår verksamhet främja ett långsiktigt miljötänkande. Med utgångspunkt från våra
kunders behov skall vi verka för ett långsiktigt hållbart samhälle, där hänsyn tas till både
människa, djur och miljö.”

 

Miljömål
• Tillse att skönhetsvärden och miljövärden bevaras eller tillförs i stadsmiljö och landskap
• Använda material, metoder och tekniska system som ger minskad miljöbelastning samt
medför en god utomhus-, inomhus- och arbetsmiljö
• Beakta produkters miljöeffekter under hela dess livslängd
• Tillse att vårt miljöarbete drivs väl inom gällande lagstiftning

 

Vi gör detta genom att:
• Aktivt samarbeta i miljöfrågor med våra kunder
• Engagera alla anställda i miljöfrågor genom målinriktat ledarskap, fortlöpande utbildning
samt kontinuerlig dialog
• Arbeta på ett strukturerat och systematiskt sätt som leder till ständiga miljö- och kvalitets-
förbättringar
• Genomföra våra projekt med stöd av Miljömanualen (Miljöstiftelsen för Byggsektorn)

Diplom_Green Building

 

Green Building
Mum Projektbyggarna har på uppdrag av Alecta uppfört ett helt nytt handelsområde
– Flygfältets handelsområde, Flygfyren 2, Norrtälje.

Projektet har erhållit utmärkelsen Green Building.

Läs mer om Flygfältets Handelsområde >>>.